Grey basic t-shirt 3.0 8 000 ₽
White basic t-shirt 3.0 8 000 ₽